Προκήρυξη κατατακτηρίων εξετάσεων -Αίτηση – Οδηγίες.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τρίτη 27-09-2022, ώρα 09:00 π.μ.– 13:00 περίπου και αφορούν τις παρακάτω κενές θέσεις:

Β΄ Γυμνασίου: τρεις (3) θέσεις για την κατεύθυνση Εικαστικών και τρεις (3) θέσεις για την κατεύθυνση Θεάτρου-Κινηματογράφου.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις γίνονται δεκτές έως Κυριακή 25/09/2022, ώρα 11:59 π.μ., και κατατίθενται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Γίνονται επίσης δεκτές και δια ζώσης (τις εργάσιμες μέχρι τότε μέρες και ώρες) στη Δ/νση του σχολείου.

Ακολουθούν αναλυτικότερες οδηγίες.

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ για τη συμπλήρωση και κατάθεση της αίτησης

Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αργολίδας δέχεται μαθητές σχολείων της ΔΔΕ Αργολίδας,

Περισσότερα…

Έναρξη λειτουργίας-Αγιασμός-Μεταφορά μαθητών

Αγαπητοί μας μαθητές, γονείς και κηδεμόνες καλή σχολική χρονιά με υγεία, πρόοδο και αισιοδοξία!
Σας προσκαλούμε στον αγιασμό του σχολείου μας που θα τελεστεί την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου μετά τις 9:30 πμ.
Η μεταφορά των μαθητών θα γίνει με τα λεωφορεία. Οι στάσεις, κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς παραμείνουν ως είχαν και θα είναι κοινές για το Καλλιτεχνικό και Μουσικό σχολείο.
Προσοχη: Την πρώτη μέρα τα λεωφορεία θα περάσουν μία ώρα (περίπου) αργότερα, ώστε τα παιδιά να είναι στα σχολεία στις 9 το πρωί.
Οι μαθητές που έρχονται στο σχολείο μας για πρώτη φορά θα πρέπει να αναζητήσουν την πιο κοντινή στάση όπως φαίνεται και από τις στάσεις του Μουσικού Σχολείου, (βλ.συνημμένο αρχείο).

Κατατακτήριες εξετάσεις- Εξεταστέα Ύλη.

1. Εφόσον προκύψουν κενές θέσεις στις Β΄ και Γ’ τάξεις Γυμνασίου από μετεγγραφή, απομάκρυνση μαθητών ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε αυτές οι κενές θέσεις συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων που πραγματοποιούνται εντός του τρίτου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

2. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από Επιτροπές Κατατακτηρίων Εξετάσεων (Ε.Κ.Ε.), μια για κάθε κατεύθυνση που συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Καλλιτεχνικού Σχολείου.

Η συγκρότηση των Ε.Κ.Ε. είναι ανάλογη με τη συγκρότηση των Επιτροπών Επιλογής για τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων της Α΄ τάξης του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου.

Με ευθύνη του σχολείου καταρτίζεται το πρόγραμμα των εξετάσεων ανάλογα με τον αριθμό των προς κατάταξη υποψηφίων.

Η εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων προέρχεται κάθε φορά από την διδαχθείσα ύλη του αμέσως προηγούμενου σχολικού έτους στα μαθήματα Καλλιτεχνικής Κατεύθυνσης, όπως αυτά καθορίζονται με βάση τα ισχύοντα Ωρολόγια Προγράμματα της Κατεύθυνσης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Η εξεταστέα ύλη ανακοινώνεται από το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Με απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται έως τη 12η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διευθυντή του Καλλιτεχνικού Σχολείου, προκηρύσσονται οι τυχόν κενές θέσεις στις τάξεις Β΄, Γ΄ Γυμνασίου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει από την ημέρα προκήρυξης των κενών θέσεων και λήγει τρεις ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Για την υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται ισχύει η παράγραφος 3 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

3. Η αξιολόγηση των υποψηφίων πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

Μετά το πέρας της διαδικασίας των κατατακτηρίων εξετάσεων συνέρχονται οι Ε.Κ.Ε. με πρόσκληση του Προέδρου τους και με βάση τα ειδικά φύλλα εξέτασης συντάσσουν πρακτικό με πίνακα αποτελεσμάτων ανά κατεύθυνση για το σύνολο των εξετασθέντων κάθε τάξης κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά.

Επιτυχόντες είναι όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση ανά θέμα για την κάθε κατεύθυνση. Στον πίνακα αποτελεσμάτων εμφανίζονται με διακριτό τρόπο όλες οι κατηγορίες υποψηφίων:

α) ΚΑΤΑΤΑΧΘΕΝΤΕΣ (σύμφωνα με τις προκηρυχθείσες θέσεις ανά τάξη),

β) ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (όσοι έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση ανά θέμα, αλλά κατατάσσονται σε θέση χαμηλότερη του τελευταίου καταταχθέντος),

γ) ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (όσοι δεν έλαβαν την βαθμολογική βάση ανά θέμα) και

δ) ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εισαχθούν στο Καλλιτεχνικό Σχολείο υποψήφιοι που δεν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση ανά θέμα.

Στην περίπτωση που υπάρχουν ισοβαθμήσαντες στην τελευταία θέση του πίνακα των καταταχθέντων ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

Ο πίνακας επιλαχόντων που καταρτίζεται μετά το πέρας των κατατακτηρίων εξετάσεων παύει να ισχύει μετά από την 31η Οκτωβρίου του σχολικού έτους που διενεργήθηκαν οι εν λόγω εξετάσεις.

Με την ολοκλήρωση των κατατακτηρίων εξετάσεων για το σύνολο των υποψηφίων συντάσσεται πρακτικό του οποίου ακριβές φωτοαντίγραφο διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης. Ο πίνακας των αποτελεσμάτων αναρτάται στο οικείο σχολείο την ίδια μέρα ή, το αργότερο, την επόμενη, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Η μετεγγραφή των μαθητών που κατατάχθηκαν γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ/ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Ύλη κατατακτηρίων για β’ Γυμνασίου
Διδαχθείσα ύλη: Αυτοσχεδιασμός ομαδικός και ατομικός με αφορμή μια θεματική, ένα μουσικό κομμάτι, εικόνες, αντικείμενα, θεατρικό παιχνίδι.
 Αυτοσχεδιασμός: Σε ομάδες (έως 6 ατόμων), με θέμα το οποίο θα δώσει η επιτροπή την ώρα των εξετάσεων.
 Απόδοση Κειμένου: Ένα μικρό λογοτεχνικό κείμενο (50-80 λέξεων περίπου), το οποίο θα δώσει η επιτροπή την ώρα των εξετάσεων.  Γραπτή εξέταση: Δημιουργία μιας ιστορίας με αφορμή 3 εικόνες/ φωτογραφίες που θα επιλέξουν οι υποψήφιοι-ες από ένα σύνολο εικόνων (περίπου 9 εικόνες) που θα δοθούν (κείμενο 200 λέξεων περίπου).

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Διεξαγωγή εισαγωγικών εξετάσεων σχολ. έτους 2022-2023

Καθώς ολοκληρώνεται η διαδικασία των αιτήσεων για την εισαγωγή των μαθητών στο σχολείο μας, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους τους γονείς και κηδεμόνες για το μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξαν για το σχολείο μας.

Το έντονο ενδιαφέρον και η πρόθεσή τους να μας εμπιστευτούν ό,τι πιο πολύτιμο έχουν, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε με περισσή αισιοδοξία το έργο μας.

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 από τις 9:30 π.μ. (Το ακριβές πρόγραμμα για τους συμμετέχοντες σε δύο κατευθύνσεις θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες).

Το σχολείο μας, την επόμενη χρονιά, θα λειτουργήσει στην Α΄ τάξη με δύο τμήματα των 25 μαθητών το καθένα (το ανώτερο).

Με βάση τον αριθμό και την κατανομή των αιτήσεων θεωρούμε ότι θα λειτουργήσουν επαρκώς και οι τρεις κατευθύνσεις. Ήτοι, αυτή των Εικαστικών Τεχνών, του Θεάτρου και Κινηματογράφου αλλά και για πρώτη χρονιά και αυτή του Χορού.

Ανώτερος αριθμός για κάθε κατεύθυνση είναι αυτός των 24-25 μαθητών.

Με την ευκαιρία παρακαλούμε θερμά -και από αυτό το βήμα- τους υποψήφιους της κατεύθυνσης του Χορού να τακτοποιήσουν πιθανές εκκρεμότητες σχετικά με τις ιατρικές βεβαιώσεις.

Οι βεβαιώσεις αυτές αποτελούν προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στις εξετάσεις αλλά και για τη φοίτηση στο σχολείο μας στην κατεύθυνση αυτή.

Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους!

Δελτίο τύπου για τις αιτήσεις εισαγωγικών εξετάσεων Σχ. Έτους 2022-23.

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 3 έως τις 31 Μαΐου 2022 βρίσκεται σε εξέλιξη   η  υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για την επιλογή υποψηφίων μαθητών της Α Γυμνασίου στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αργολίδας. 

Με βάση την με Α.Π. 21320/Δ2/24-02-2021 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων» (Β΄ 886) διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β΄ 1065/19-03-2021, στην Α τάξη εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εισαγωγικές εξετάσεις. Σημειώνουμε ότι λόγω της τρέχουσας κατάστασης, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο παιδείας για τις ημερομηνίες των εξετάσεων.  

Για την εισαγωγή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2022-2023, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής στο e-mail του σχολείου: gymkallarg@sch.gr μαζί με τις φωτοτυπίες των ταυτοτήτων των γονέων/κηδεμόνων καθώς και φωτοτυπία ενός λογαριασμού κοινής ωφελείας. Εναλλακτικά υποβάλλουν την αίτηση μέσω φόρμας  https://forms.gle/wwfG7hcoHik6XTdn7   και προσκομίζουν μέχρι τις εξετάσεις τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε δύο (2) κατευθύνσεις, ο γονέας- κηδεμόνας σημειώνει στην ίδια αίτηση τις δύο επιλογές του ή αποστέλλει αντίστοιχα δύο ξεχωριστές αιτήσεις στο ανωτέρω email.

Για την κατεύθυνση του Χορού, οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον δύο (2) Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης (από Παθολόγο/Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό), στις  οποίες θα βεβαιώνεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού

Επισημαίνεται ότι στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αργολίδας πρόκειται να  λειτουργήσουν τρεις κατευθύνσεις: α) Εικαστικών Τεχνών β) Θεάτρου-Κινηματογράφου γ) Χορού. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα και κατεύθυνση είναι εικοσιπέντε (25).  Το δικαίωμα εγγραφής προκύπτει από τη σειρά κατάταξής τους  στους αξιολογικούς πίνακες ανά κατεύθυνση, ενώ οι εγγραφές των επιτυχόντων μαθητών γίνονται από την 1η ως και την 8η Σεπτεμβρίου, εκτός αν υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας.  
Η συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις του σχολείου μας, δεν του στερεί το δικαίωμα παράλληλης συμμετοχής του σε εισαγωγικές εξετάσεις άλλων τύπων σχολείων (πρότυπα, μουσικά κτλ).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε:

Στο τηλέφωνο: 2751089283 (σχολείο), 6945522633 (Γιαννακούλης Γιώργος)

Στην ιστοσελίδα: https://gym-kall.arg.sch.gr/eisagwgikew-exetasis-2022/

e-mail σχολείου:   gymkallarg@sch.gr
ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Εισαγωγικές εξετάσεις 2022

Για την εισαγωγή μαθητών/-τριών στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αργολίδας για το σχολικό έτος 2022-2023 (με βάση την υπ.αρ. πρωτ. 43822/Δ2/14-04-2022 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.) οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/-τριών από τις 3 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ.υποβάλλουν από κοινού, ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου  gymkallarg@sch.gr

Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής  στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Άργολιδας ( μόνο κάτοικοι από τον νομό/περιφερειακή ενότητα Αργολίδας).

Λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου) ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο από το οποίο να αποδεικνύεται ρητώς η διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του/της υποψηφίου/-ας μαζί με σχετική υπεύθυνη δήλωση (κατεβάστε υπόδειγμα παρακάτω στα συνημμένα μαζί με την αίτηση).

Αντίγραφο ταυτότητας γονέων/κηδεμόνων ή αντίγραφο ταυτότητας γονέα/κηδεμόνα.

Για την κατεύθυνση του Χορού επιπλέον:

Περισσότερα…

Επισκεφθείτε το σχολείο μας…

Το σχολείο μας με μεγάλη του χαρά θα υποδέχεται τόσο οργανωμένες επισκέψεις της τελευταίας τάξης των δημοτικών σχολείων του νομού μας, όσο και μεμονωμένες επισκέψεις γονέων/κηδεμόνων και των παιδιών τους, εφόσον το επιθυμούν, προκειμένου γνωρίσουν τους χώρους εργασίας μας και να ενημερωθούν για τη λειτουργία του.
Για να προγραμματίσετε την επίσκεψή σας μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο του σχολείου μας (27510-89283) καθώς και στο τηλέφωνο του διευθυντή του σχολείου μας (6945522633, Γιαννακούλης Γιώργος)

“Όταν οι λύκοι παίζουν βιολί”

Το σχολείο μας, το νεοσύστατο Καλλιτεχνικό Σχολείο Αργολίδας με έδρα την Προσύμνη το οποίο λειτουργεί για πρώτη φορά φέτος, έχει την τιμή να δεχθεί στο χώρο του την Ομότιμη καθηγήτρια της Σχολής Καλών Τεχνών κυρία Άλκηστις Κοντογιάννη και να υλοποιήσει- σε συνεργασία με ομάδα μαθητών του όμορου και αδελφού Μουσικού Σχολείου Αργολίδας – θεατροπαιδαγωγικό Εργαστήρι με τίτλο “Όταν οι Λύκοι παίζουν βιολί”.

Ειδικότερα:
Η Άλκηστις (Κοντογιάννη), γνωστή για την δοτική διάθεση και την προσφορά της, θέλοντας να προσφέρει με την παρουσία της στην “άνθηση” του Σχολείου μας, δέχτηκε με μεγάλη χαρά την πρόσκληση μας και την Παρασκευή 1η Απριλίου 2022, θα επισκεφτεί το σχολείο μας όπου θα πραγματοποιήσει ένα βιωματικό Θεατροπαιδαγωγικό εργαστήρι με τίτλο: “Όταν οι λύκοι παίζουν βιολί”. Το εργαστήριο θα το παρακολουθήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες και των δύο τμημάτων του Σχολείου μας, (Εικαστικό και Θεατρικό), καθώς επίσης και μια ομάδα μαθητών οι οποίοι προέρχονται από το Μουσικό Σχολείο Αργολίδας με έδρα επίσης την Προσύμνη.

Το πρόγραμμα, σχεδιάστηκε και θα υλοποιηθεί από την κυρία Κοντογιάννη, θα ξεκινήσει με ασκήσεις γνωριμίας και εξοικείωσης με σκοπό το ξεκλείδωμα των συναισθημάτων των μαθητών μας ωστε να μιλήσουν ελεύθερα, να εκφράσουν τις απόψεις τους, να δώσουν τις δικές τους ιδέες και νοήματα με απώτερο στόχο την περαιτέρω ευαισθητοποίηση και μύησή τους στις Τέχνες.

Περισσότερα…

Ο Αλέκος Φασιανός εμπνέει τους μαθητές μας.

Το σχολείο μας εμπνέεται και τιμά τον Αλέκο Φασιανό.

Το σχολείο μας τιμά τον μεγάλο Έλληνα καλλιτέχνη Αλέκο Φασιανό και εμπνέεται από το έργο του. Το χαρακτηριστικό ύφος του Φασιανού διαμορφώνεται στις αρχές της δεκαετίας του ’60. Τρία βασικά θέματα έμειναν αναλλοίωτα στη διάρκεια της πορείας του: άνθρωπος, φύση, περιβάλλον.
Η σπουδή του ελληνικού πολιτισμού διαπερνά το σύνολο του έργου του. Η ενασχόληση με τις γραφικές τέχνες και τη χαρακτική επηρέασαν και διαμόρφωσαν ένα ιδιαίτερο στυλ εύκολα αναγνωρίσιμο στο ζωγραφικό του έργο.

Η ίδρυση του σχολείου μας συνέπεσε με την “απώλεια” αυτού του μεγάλου καλλιτέχνη. Αν και πολύ σοφά έχει ειπωθεί ότι :”Απώλεια δεν είναι ο θάνατός του αλλά θα ήταν αν δεν είχε υπάρξει”.
Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές μας εμπνέονται και πειραματίζονται στις τεχνικές και τα μοτίβα του. Με το απαλό και “άγουρο” αλλά και ταυτόχρονα ευαίσθητο χέρι τους θα διακοσμήσουν μια εσωτερική πλευρά του σχολείου μας την οποία θα αφιερώσουν στη μνήμη και το έργο του.


Λίγα λόγια για τον καλλιτέχνη.


Γεννήθηκε την περίοδο του Μεσοπολέμου (1935) στην Πλάκα της Αθήνας. Ξεκινά τις  σπουδές του στην Τέχνη μαθαίνοντας βιολί στο Ωδείο Αθηνών και Ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών το διάστημα 1956-1960 ως μαθητής του  Γιάννη Μόραλη. Μελέτησε την αρχαία ελληνική αγγειογραφία και τη Βυζαντινή εικονογραφία. Παρακολούθησε μαθήματα λιθογραφίας στην École des beaux-arts του Παρισιού, με υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης (1962-1964), κοντά στους Clairin και Dayez. Το 1966 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, ενώ από το 1974 ζει και εργάζεται στο Παρίσι και την Αθήνα. Από το 1959, χρονιά της πρώτης ατομικής του παρουσίασης στην Αθήνα, έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από εβδομήντα ατομικές εκθέσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Παρίσι, Μόναχο, Τόκυο, Αμβούργο, Ζυρίχη, Μιλάνο, Βηρυτό, Στοκχόλμη, Λονδίνο και αλλού. Συμμετείχε επανειλημμένα σε ομαδικές εκθέσεις και γνωστές διεθνείς διοργανώσεις ανά την υφήλιο. Ο Φασιανός ασχολήθηκε επίσης με τη χαρακτική, το σχεδιασμό αφισών, καθώς και τη σκηνογραφία, συνεργαζόμενος κυρίως με το Εθνικό Θέατρο (Αμερική του Κάφκα σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού, 1975, Ελένη του Ευριπίδη, 1976, Όρνιθες του Αριστοφάνη, 1978 κ.ά.). Ανέλαβε την εικονογράφηση αρκετών βιβλίων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, γνωστών ποιητών και συγγραφέων. Έχει επίσης εκδώσει και δικά του κείμενα, πεζά και ποιητικά. Για το σύνολο της δουλειάς του έχουν γυριστεί τέσσερις ταινίες για την ελληνική και τη γαλλική τηλεόραση, ενώ κυκλοφορούν μονογραφίες που αναφέρονται στην εικαστική παραγωγή του. Το 1999 ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ σε τιμητική (μη εκλόγιμη) θέση. Απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών στις 16 Ιανουαρίου 2022.

Επίσκεψη των μαθητών μας στο Λαογραφικό και Αρχαιολογικό Μουσείο (Ναύπλιο).

Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αργολίδας είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί το Λαογραφικό Μουσείο Πελοποννήσου (με έδρα το Ναύπλιο ) και σε συνεργασία μαζί του να διοργανώσει εργαστήριο ζωγραφικής για τους μαθητές του σχολείου μας. Στη συνέχεια οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους του Αρχαιολογικού Μουσείου.

Ειδικότερα:

Το Καλλιτεχνικό μας Γυμνάσιο το οποίο ιδρύθηκε φέτος και λειτουργεί από φέτος τον Σεπτέμβριο, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δράσεων εκτός σχολικού χώρου που οργανώνει, πραγματοποίησε εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Λαογραφικό και Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου.Κατ’ αρχάς επισκέφτηκε το Πελοποννησιακό Λαογραφικό ίδρυμα «Β. Παπαντωνίου», (ΠΛΙ), ένα μουσείο κόσμημα, το οποίο είναι ένα από τα εξέχοντα μουσεία όχι μόνο της πόλεως του Ναυπλίου, άλλα ολόκληρης της χώρας. Ιδρύθηκε το 1974 από την κυρία Ιωάννα Παπαντωνίου και οι πολυπληθείς συλλογές του συμβάλλουν σημαντικά καταγραφή και μελέτη του νεότερου ελληνικού πολιτισμού. Σήμερα φιλοξενεί πάνω από 50.000 εκθέματα.Στο ΠΛΙ οι μαθητές του Καλλιτεχνικού Σχολείου είχαν τη δυνατότητα να έρθουν δια ζώσης σε επαφή και να εντυπωσιαστούν από τα εκθέματα, τα οποία χρονολογούνται από τις αρχές του 19ου αιώνα και ασφαλώς συνδέονται άμεσα με τον λαϊκό και τον νεότερο πολιτισμό μας.

Περισσότερα…

Επίσκεψη στο Συμπόσιο Γλυπτικής (Ναύπλιο).

Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αργολίδας, το οποίο ιδρύθηκε φέτος και σε λίγες μέρες κλείνει τον πρώτο μήνα λειτουργίας του, η συνάδελφος Μάρα Μάγδα, οι μαθητές μας αλλά και εγώ προσωπικά αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους τους γλύπτες που συμμετείχαν στο Συμπόσιο Γλυπτικής στο Ναύπλιο.

Όλοι οι διακεκριμένοι καλλιτέχνες μας δέχθηκαν, χθες 6 Οκτωβρίου, σε μια “έξτρα” αφιερωμένη στους μαθητές μας μέρα, μέσα σε ένα άνετο, ευχάριστο και δημιουργικό κλίμα .

Οι μαθητές μας είχαν την τιμή να γνωρίσουν από κοντά και να συζητήσουν διεξοδικα με τους δημιουργούς των έργων και παράλληλα να εισαχθούν στην τέχνη της Γλυπτικής.

Οι Γλύπτες, που επί 3 εβδομάδες είχαν δουλέψει τα γλυπτά τους και τα είχαν ολοκληρώσει, μέσα στο πλαίσιο των εργασιών του 1ου Συμποσίου Γλυπτικής, περίμεναν τους μαθητές μας και συνομίλησαν μαζί τους παρουσιάζοντας ο καθένας ξεχωριστά το έργο τους.

Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α: Οι μαθητές μας ξεκίνησαν την επίσκεψή τους συνομιλώντας με τον καταξιωμένο Γλύπτη Χρήστο Λαζαράκη, ο οποίος μίλησε στους υποψήφιους αυριανούς καλλιτέχνες, μαθητές του Καλλιτεχνικού Σχολείου, τόσο για το δικό του έργο, όσο και για την Τέχνη της Γλυπτικής στο μάρμαρο, η οποία δημιουργείται στην Ελλάδα από τους προϊστορικούς κιόλας χρόνους έως και σήμερα. Τέχνη η οποία έχει “δώσει” αριστουργήματα προσδίδοντας μια μοναδική θέση στη χώρα μας στο χώρο της Τέχνης και του παγκόσμιου Πολιτισμού.

Ο καθηγητής του τμήματος των Αρχιτεκτόνων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, Γλύπτης Τάκης Κοζόκος, παρουσίασε στους μαθητές ένα πρόγραμμα σχετικό με την έννοια της διαχρονικότητας των συμβόλων από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Απάντησε στις ερωτήσεις των μαθητών μας και τους ενθάρρυνε να ανακαλύψουν τη Τέχνη της Γλυπτικής.

Ο Τήνιος Γλύπτης Δημήτρης Σκαλκώτος, μίλησε στους μαθητές για σύνθεση και για όγκο, για ρυθμό και την υφή στην επεξεργασία του μαρμάρου και τον περίοπτο τρόπο όρασης μιας γλυπτικής σύνθεσης. Μίλησε επίσης για την γοητευτική αλληλεπίδραση του φωτός σε ένα γλυπτό εξωτερικού χώρου, καθώς και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του.

Ο Ναυπλιώτης καλλιτέχνης Κωνσταντίνος Δημούλης, εξήγησε στους μαθητές μας για την Τέχνη του ανάγλυφου, απάντησε στα ερωτήματα τους και τους τόνισε την τεράστια σημασία που έχει για την πόλη του Ναυπλίου το 1ο Συμπόσιο Γλυπτικής, καθώς και για τη δημιουργία άλλων Συμποσίων Γλυπτικής μαρμάρου στο μέλλον.

Περισσότερα…

Μεταφορά μαθητών σε Μυκήνες-Ναύπλιο (την 11 Μαΐου 2022)

Το σχολείο μας προσκαλεί κάθε  ενδιαφερόμενο που πληροί τις προϋποθέσεις να υποβάλει προσφορά για την μεταφορά των μαθητών που θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 στις Μυκήνες και το Ναύπλιο στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης   στον Αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών και του Τυπογραφείου “Ikona” στο Ναύπλιο.

Υποβολή προσφορών:  Μέχρι την Δευτέρα 09 Μαΐου 2022 και  ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τους όρους και τις επιπλέον  πληροφορίες της συνημμένης πρόσκλησης.

Εισαγωγικές εξετάσεις στην Α΄ Τάξη

1. Στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές, απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων, ύστερα από επιλογή. Στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις:
α) Εικαστικών Τεχνών,
β) Θεάτρου – Κινηματογράφου και
γ) Χορού.
Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος σε μια ή δυο κατευθύνσεις. Η διαδικασία επιλογής διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον οι εξετάσεις δεν πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Συλλόγου διδασκόντων του Καλλιτεχνικού Σχολείου και εισήγηση της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων μαθητών είναι μεγάλος τότε η εξέταση και αξιολόγηση των μαθητών πραγματοποιείται σε περισσότερες από μία ημέρες.

Το Καλλιτεχνικό Σχολείο ανακοινώνει το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων. (Για την εισαγωγή στο σχ. έτος 2022-23 θα είναι διαθέσιμο εδώ, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των αιτήσεων και την συγκρότηση των απαιτούμενων επιτροπών, πρώτο δεκαήμερο Ιουνίου).

2. Ο αριθμός των τμημάτων ανά κατεύθυνση καθώς και ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα κατεύθυνσης καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης που εκδίδεται την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, ύστερα από πρόταση του Συλλόγου διδασκόντων του Καλλιτεχνικού Σχολείου και εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών είναι: η κτιριακή υποδομή του σχολείου, ο αριθμός των υποψηφίων και γενικότερα όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του. Η κατανομή των μαθητών στα τμήματα γενικής παιδείας, όταν η τάξη λειτουργεί με δύο ή περισσότερα τμήματα, καθορίζεται με βάση την αλφαβητική σειρά των μαθητών. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα γενικής παιδείας είναι είκοσι πέντε (25) μαθητές. Για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και την κατανομή τους σε τμήματα εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008

(Α΄ 199), όπως τροποποιήθηκε με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17). Για την εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι είκοσι πέντε (25) μαθητές. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα μπορεί να αυξηθεί.

Περισσότερα…

error

Σας αρέσει η ιστοσελίδα μας; Διαδώστε την! :)