Εισαγωγικές εξετάσεις 2023-2024

Για την εισαγωγή μαθητών/-τριών στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αργολίδας για το σχολικό έτος 2023-2024 (με βάση την υπ.αρ. πρωτ. 45270/Δ2/20-04-2023 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.) οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/-τριών από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00 υποβάλλουν αίτηση από κοινού, ηλεκτρονικά στο e-mail του σχολείου  gymkallarg@sch.gr (ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο). Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής  για το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Άργολιδας (δύνανται να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο κάτοικοι από τον νομό/περιφερειακή ενότητα Αργολίδας).
Μαζί με την αίτηση/σεις υποβάλλονται:

Λογαριασμός κοινής ωφέλειας (ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου) ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο από το οποίο να αποδεικνύεται ρητώς η διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του/της υποψηφίου/-ας μαζί με σχετική υπεύθυνη δήλωση (κατεβάστε υπόδειγμα παρακάτω στα συνημμένα μαζί με την αίτηση).

Αντίγραφο ταυτότητας γονέων/κηδεμόνων ή αντίγραφο ταυτότητας γονέα/κηδεμόνα.

Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα που έχει δημιουργήσει το σχολείο μας για τον σκοπό αυτό στις Φόρμες της Google ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://forms.gle/UwNSuebbBHPSEtLE6
(και να υποβάλλετε σε ύστερο χρόνο τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).

Για την κατεύθυνση του Χορού επιπλέον:

i. Πρόσφατη Ιατρική Βεβαίωση υγείας και καλής φυσικής κατάστασης από Παθολόγο ή Παιδίατρο,

ii. Πρόσφατη Ιατρική Βεβαίωση υγείας και καλής ορθοπεδικής κατάστασης από Ορθοπεδικό, στις οποίες να αναγράφεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων.

Βεβαίωση  σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 54 του ν.4823/2021 (Α’ 136) (σε περίπτωση που ο/η μαθητής/-τρια δικαιούται να εξεταστεί προφορικά). Γίνονται δεκτές γνωματεύσεις μόνο από τα προβλεπόμενα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα).

Δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση) αν και εφόσον δεν υφίσταται συναίνεση των δύο γονέων/κηδεμόνων (βλ. τη σχετική απόφαση υπ.αρ. πρωτ. 45270/Δ2/20-04-2023 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.)

Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των αιτήσεων θα λάβετε από σχολείο μας απαντητικό μήνυμα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.

Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Ι Σ Ε Ι Σ:

  1. Σε περίπτωση που ένας μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε δύο κατευθύνσεις, τότε ο γονέας-κηδεμόνας του υποβάλλει διαφορετική αίτηση, δηλαδή δύο αιτήσεις, μία για κάθε κατεύθυνση μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για κάθε αίτηση.
  2. Οι γονείς / κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών/-τριών των Καλλιτεχνικών Σχολείων έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση μόνο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής μόνιμης κατοικίας του/της υποψηφίου (για το σχολείο μας μόνο από την περιφερειακή ενότητα-νομό Αργολίδας).
  3. Η συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις δεν στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για φοίτηση σε άλλου τύπου σχολείο (Μουσικό Σχολείο, Πρότυπο Σχολείο κτλ.)

ΕΝΤΥΠΑ:
1. Αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση διεύθυνσης κατοικίας.

Σχολιάστε

error

Σας αρέσει η ιστοσελίδα μας; Διαδώστε την! :)